Sąlygos ir taisyklėsTAISYKLĖS

I. Privatumo politika.
1. Klientų privatumo bendrosios nuostatos.
1.1. Rare LT, UAB (toliau - "Bendrovė") gerbia visų savo klientų (prekių ar paslaugų pirkėjų), įskaitant Bendrovės svetainę https://www.321Sold.LT/ (toliau - "Svetainę") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetainėmis, taip pat pirkdami prekes ar užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėse. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėse.
1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
2. Kokios sąvokos naudojamos?
2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas - Rare LT UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 303295231, registruota buveinė A.Žmuidzinavičiaus 73, 47251 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėse arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas ar pirkdami prekes.
3.2. 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.
3.3. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėse, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą.
3.4. 3.3. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?
4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: prekių ir paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Bendrovės klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).
5. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?
5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).
6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@Rare.LT, siunčiant paštu - adresu A.Žmuidzinavičiaus 73, 47251 Kaunas, Lietuvos Respublika) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: a. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, b. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, d. kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?
7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.
7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.
7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo.
8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.
9. Ar naudojami slapukai?
Svetainė https://www.321Sold.LT nenaudoja jokių slapukų

II. 321SOLD.LT aukcionų taisyklės

1. 321SOLD.LT aukcionų taisyklės
1.1. Tai yra susitarimas tarp Rare LT, UAB (įmonės kodas – 303295231, PVM mokėtojo kodas – LT100008565911, el. pašto adresas – info@321Sold.LT) (toliau – 321Sold.LT) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl naudojimosi internetiniais aukcionais  www.321Sold.LT (toliau – Aukcionais).
1.2. Registruodamiesi 321Sold.LT svetainėje Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
2. Aukcionas
2.1. 321Sold.LT aukcionas - vieta skirta parduoti įvairias plataus vartojimo prekes.
2.2. Visos 321Sold.LT aukcionuose parduodamos prekės startuoja nuo 1€ pradinės kainos.
2.3. Visos Prekės parduodamos be "Rezervo". T.y. Aukciono galutinė kaina yra prekės pardavimo kaina.
2.4. Gali būti skelbiamos įvairios aukcionų trukmės.
2.5. Aukcionų statymo žingsniai (balsavimas):

Kaina nuoKaina iki
Statymo žingsnis
1.00€20.00€0.10€
20.00€40.00€0.20€
40.00€60.00€0.30€
60.00€100.00€0.50€
100.00€200.00€1.00€
200.00€500.00€2.50€
500.00€1000.00€5.00€

2.6. Pirkėjas gali įvesti Slaptą statymą, didesnį, negu vienas Aukciono statymo žingsnis.
2.7. Pirkėjas sumoka tik tą sumą, kuria baigėsi aukcionas, nesvarbu, kad jo Slaptu statymu buvo įvesta didesnė suma. Pvz. Pirkėjas įvedė slaptą statymą 35.00€, Aukcionas baigėsi ties 25.00€. Pirkėjas sumoka 25.00€ (plius prekės pristatymo sumą, jeigu tokia yra).
2.8. Aukcionai turi 30 s „antisnaiperį“, t.y. aukciono laikui sumažėjus iki 1 min ir 30 s, Pirkėjui atlikus statymą, prie 1 min 30 s esamo laiko pridedama 30 s, toliau laikas mažėja nuo 2 min.
2.9. Aukcione prie parduodamos prekės nurodoma RRP kaina (Recommened Retail Price - rekomenduojama mažmeninė kaina prekės išleidimo į rinką metais) ir paskaičiuojama nuo RRP nuolaida pagal paskutinį statymą. Dėl įvairių veiksnių RRP gali skirtis skirtingose šalyse, skirtingose parduotuvėse.
2.10. Aukciono ir Pirk Dabar prekių būklės:

  • 2.10.1. Nauja prekė - nauja prekė, gamyklinė pakuotė, prekė niekada nebuvusi siųsta pirkėjui.
  • 2.10.2. A Būklės (Grade) prekė - nauja prekė, be defektų, be nešvarumų, pilnai funkcionuojanti prekė, gali būti su pažeista pakuote, gali būti klientų gražinimai, jeigu originali pakuotė pažeista negrįžrtamai, perpakuota į naują neoriginalią pakuotę. Gali būti suglamžymo nuo daukartinio prekės judėjimo.
  • 2.10.3. B Būklės (Grade) prekė - kaip nauja, pilnai funkcionuojanti prekė, gali būti (arba ne): lengvai naudota (matuotasi), gali turėti lengvus kosmetinius įbrėžimus, nežymius defektus, kurie neturi kritinio poveikio prekės funkionalumui. Gali būti (arba ne) smulkūs (sutvarkomi, pataisomi) defektai (išplyšusi saga, įplyšę, nežymiai sutepta). Gali būti (arba ne) klientų gražintos prekės arba prekės iš parduotuvių lentynų. Gali būti (arba ne) be originalios pakuotės arba pakuotė gali būti pažeista. Gali turėti arba neturėti originalias kainos etiketes.
  • 2.10.4. C Būklės (Grade) prekė - dalinai veikianti prekė ir/ar/arba prekė su žymiais kosmetiniais įbrėžimais, gali būti ne pilno komplekto.
2.11. Sėkmingai pasibaigus Aukcionui (jeigu yra bent vienas statymas), Pirkėjas gauna elektroninį laišką iš 321Sold.LT su laimėto Aukciono informacija.
2.12. Po laimėto aukciono, Pirkėjas turi suformuoti išankstinę sąskaitą faktūrą, pasirenkant Prekės pristatymo būdą.
2.13. Atsiskaitymas (pinigų sumokėjimas, Prekės persiuntimas, perdavimas) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta abipusio susitarimo būdu (bankinis pervedimas, atsiskaitymas grynais atsiimant Prekes).
2.14. Nupirkus prekę, Pirkėjas įsipareigoja už ją sumokėti.
2.15. Įstatymai numato 7-14 d. grąžinimo laikotarpį, prekėms įsigytoms internetu. Grąžinimo atveju prekės prekinė išvaizda turi būti nepakitusi, t.y. nesugadinta, nepažeista, neištepta ir pan., visos komplektacijos ir originalioje pakuotėje. Naudojantis kurjerio ar terminalų paslaugomis- prekė turi būti būtinai papildomai įpakuota į tą pačią gavimo pakuotę, ar į kitą tam tinkamą. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
3. Nuobaudos
3.1. Grubiai pažeidus Taisykles (atsisakius išpirkti laimėta Aukcione prekę), 321Sold.LT pasilieka sau teisę blokuoti Vartotojų IP adresus iki pilno konflikto išsprendimo.
3.2. Pakartotinis grubus Taisyklių pažeidimas sąlygoja Vartotojo IP blokavimą visam laikui.
4. Bendros nuostatos
4.1. 321Sold.LT Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
4.2. Konfliktai tarp 321Sold.LT ir Vartotojų sprendžiami derybų keliu.
4.3. Visa informacija (tekstas, fotografijos) yra 321Sold.LT intelektinė nuosavybė. Informacijos (tekstas, fotografijos) naudojimas saviems tikslams, galimas tik su 321Sold.LT sutikimu.
4.4. Šios Taisyklės įsigalioja Vartotojui aktyvavus registracijos patvirtinimo nuorodą.
4.5. Šios taisyklės nėra baigtinės, jos gali būti papildomos kitais punktais.